Thursday, August 27, 2009

ปริญญาโท ภาคนอก เรียนเฉพาะวันเสาร์ สามปี

โครงการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพิเศษวันเสาร์สามปี
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.ม.)


Master of Architecture & Master of Science in Architecture


หลักสูตรสามปี / เรียนเฉพาะวันเสาร์


หลักการและเหตุผล

การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมในระดับมหาบัณฑิต จะมีสัมฤทธิผลที่สูงยิ่งหากผู้เรียนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสถาปัตยกรรม แต่ทั้งนี้มักพบว่า บุคคลเหล่านี้แม้มีความสนใจในหลักสูตรแต่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในหลักสูตรปกติได้เนื่องจากมีข้อขัดข้องภาระงานประจำ ดังนั้นเพื่อขยายโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน ผู้ที่ไม่สามารถละทิ้งภาระงานประจำได้ รวมทั้งผู้ที่ทำงานอยู่ในต่างจังหวัด ภาควิชาสถาปัตยกรรมจึงได้มีโครงการจัดการเรียนการสอนพิเศษ เรียกว่าโครงการหลักสูตรพิเศษแบบสามปี โดยมีการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ ในรอบสัปดาห์


คณาจารย์

ศ. ดร. สุนทร บุญญาธิการ, ศ. ดร. บัณฑิต จุลาสัย, รศ. อวยชัย วุฒิโฆสิต, รศ. เลอสม สถาปิตานนท์, ผศ.จาตุรนต์ วัฒนผาสุก, ผศ. พรชัย เลาหชัย, ผศ. ดร. เสริชย์ โชติพานิช, อ. ดร. ปรีชญา สิทธิพันธุ์, อ. ดร. วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์, อ. วัลยา พัฒนพีระเดช, อ. วรรษ วิทศเวทย์, อ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก


รายวิชาและเนื้อหาหลักสูตร 36 หน่วยกิต รวมวิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่มีหน่วยกิต - Academic English for Graduate Studies และ Introduction to Architecture (สำหรับ นิสิต M.Sc.Architecture เท่านั้น)
รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต - Method in Architectural Design / Development of Architectural Knowledge, Seminar in Architecture / Advance in Architectural Design
รายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต - แล้วแต่รายวิชาที่นิสิตสนใจ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต


สาขาวิชาที่เปิดสอน / หัวหน้าสาขาวิชา

การจัดการสถาปัตยกรรม
รศ. นท. ไตรวัฒน์ วิรยศีริ ร.น.

อนุรักษ์สถาปัตยกรรม
ผศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ

เทคโนโลยีอาคาร
ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร

ออกแบบสถาปัตยกรรม
ผศ.พิรัช พัชรเศวต

คอมพิวเตอร์
ผศ. กวีไกร ศรีหิรัญ.

การบริหารจัดการอาคาร
ผศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช

ประวัติศาสตร์และทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม
รศ.ดร. ทิพย์สุดา ปทุมานนท์

สถาปัตยกรรมไทย
อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี


เรียนเฉพาะวันเสาร์ - เปิดเรียนพฤษภาคม 2553
9:00น – 12:00น / 13:00น – 16:00น
ค่าใช้จ่าย 285,000 บาท ตลอดหลักสูตร
รวม เอกสารการเรียน อาหารเช้า อาหารเที่ยงและอาหารว่าง ห้องสมุด และ ห้องทำงาน
ไม่รวม การดูงานในประเทศและต่างประเทศ
รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับ Master of Archtiecture (M.Arch) และผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นๆ สำหรับ Master of Science in Architecture (M.Sc. Architecture)


รายละเอียดการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Email: ponn.v@chula.ac.th

No comments: